ยินดีต้อนรับ

เว็บไซต์ของคุณได้รับการตั้งค่าแล้ว

เราได้ส่งรายละเอียดการเข้าใช้งานไปยังอีเมลล์ของคุณเรียบร้อยแล้วค่ะ คุณสามารถอัพโหลดเว็บไซต์ไปยังโฟล์เดอร์ public_html ได้ทันที
บทความวิธีการอัพโหลดเว็บไซต์ และ คู่มือคอนโทรลพาแนล
บริษัท ไอเว็บ แอปพลิเคชั่น จำกัด
โทร.02-107-0107 หรือ 02-402-6864
อีเมลล์ : support@hostyim.com
เว็บไซต์ : http://www.hostyim.com/